• การประกันภัยที่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเรือและทรัพย์สินหรือสินค้าที่อยู่ในระหว่างการขนส่งทางทะเล และยังขยายขอบเขตความคุ้มครองไปถึงความเสียหายขณะขนส่งสินค้าทางอากาศ ทางบก หรือทางรถไฟ ซึ่งต่อเนื่องกับการขนส่งทางทะเลด้วย ความคุ้มครอง  ทุกธุรกิจที่เกี่ยวกับการนำเข้า - ส่งออก  ทุกประเภทของสินค้า  ทุกประเทศทั่วโลก ยกเว้นประเทศที่ถูก Sanction และประเทศในเขต War Zone  ทุกรูปแบบของการเดินทาง  ทุกประเภทของยานพาหนะ ข้อยกเว้น  ความเสียหาย / สูญเสียอันเกิดจากการกระทำของผู้เอาประกั

    05 ก.พ. 2563

    ผู้ชม 207 ครั้ง

  • การประกันภัยคุ้มครองความเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งที่อยู่ภายในประเทศ ยกตัวอย่างเช่น การขนส่งสินค้าจากท่าเรือในกรุงเทพฯ ไปยังผู้เป็นเจ้าของสินค้าที่ต่างจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นเจ้าของสินค้า ซึ่งอยู่ในฐานะเป็นผู้ขนส่งสินค้าเอง หรือว่าจ้างบริษัทขนส่งเป็นผู้ขนส่งสินค้า ด้วยยานพาหนะที่ระบุในกรมธรรม์ 1.คุ้มครองแบบความเสี่ยงภัยทุกชนิด - คุ้มครองความเสียหาย / สูญเสียโดยสิ้นเชิง หรือบางส่วนจากอุบัติเหตุ หรือสาเหตุภายนอก - คุ้มครองความเสียหายทั่วไป ที่เกิดขึ้นกับส

    05 ก.พ. 2563

    ผู้ชม 190 ครั้ง

Engine by shopup.com